Reklamace

Reklamace dodání

Rekamací dodání se rozumí nedodání položky, dodání zboží navíc či dodání poškozeného zboží.

Tato reklamace musí být oznámena poškozeným zákazníkem písemně na zákaznické oddělení společnosti Noark Electric Europe s.r.o.. Lhůta pro podání reklamace je v případě vad viditelných 5 pracovních dnů od převzetí zásilky. Lhůta pro podání reklamace je v případě vad skrytých 30 kalendářních dnů od převzetí zásilky. Při podání reklamace po uplynutí těchto lhůt, Noark negarantuje přijetí reklamace dodání.

Viditelné vady dodání:

V případě, že je zásilka při doručení viditelně poškozena (poškozený obal, paleta, karton), není kompletní či je doručeno zboží navíc (pro paletové zásilky počet dodaných palet neodpovídá přepravnímu listu, pro kartonové zásilky počet dodaných kartonů neodpovídá přepravnímu listu), je přelepena jinou pásku než-li NOARK, příjemce je povinen před převzetím zboží důkladně zkontrolovat a sepsat záznam do přepravního listu či elektronického zařízení E-POD podepsaného řidičem a pořídit fotografie zásilky. Bez fotografií a protokolu, či záznamu v elektronickém zařízení E-POD, nelze ze strany firmy Noark pozdější reklamaci uznat. Reklamaci s protokolem a fotografiemi je třeba společnosti Noark zaslat do 5 pracovních dní od dodání. Byla-li reklamace zaznamenána do E-POD, není již potřeba přikládat reklamační protokol. Taková reklamace je zaznamenána přímo v databázi přepravce.

Skryté vady dodání:

Skrytou vadou je myšlena taková vada, která nebyla zjevně viditelná při převzetí a kontrole zboží. Například chybějící kus uvnitř kartonu, chybějící karton na paletě, poškozená položka v krabičce, položka doručená navíc nebo případně jiná položka než je na štítku. V takových případech je nutné zaslat společnosti Noark fotografie, na kterých je taková vada zřejmá, nejpozději do 30 kalendářních dnů, od doručení zásilky.

Typy vad dodání:

1. Nedodaná položka
Položka, která byla objednána zákazníkem, následně byla fakturována, je na dodacím listu, ale s danou objednávkou ji zákazník neobdržel.
Zákazníkovi je na chybějící kus vystaven dobropis. Případně je mu na náklady společnosti NOARK posláno nové zboží. 

2. Položka dodána navíc
Je taková, která nebyla zákazníkem objednána a tudíž není ani na dodacím listě ani na faktuře. Zákazník má právo si položku nechat, následně
mu bude po dohodě dofakturována, případně je společnost Noark povinna, na vlastní náklady, zajistit dopravu položky zpět. 

3. Poškozená položka
Položka, která je viditelně poškozena manipulací ve skladu či během přepravy ještě před jejím použitím. Zpravidla to bývá mechanické poškození.
Zákazníkovi je na poškozený kus vystaven dobropis. Případně je mu na náklady společnosti NOARK posláno nové zboží. 

4. Přelepena jinou páskou, než-li NOARK
Zásilka není přebalena originální páskou NOARK (viz foto). V takovém případě je pravděpodobná manipulace se zbožím ze strany přepravce.
Zákazník může zboží odmítnout, s podezřením na poškození, či ztrátu zboží během přepravy.

Picture_OK.png Obrázek2.png

Reklamace kvality dodatek:

Reklamace kvality se vztahuje na produkty funkčně nebo mechanicky poškozené. Reklamované zboží musí být vždy zasláno na adresu NOARK Electric Europe s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, ČR. Reklamace kvality musí být vždy posouzena a uznána produktovým oddělení společnosti Noark a musí splňovat veškeré náležitosti dle reklamačního řádu.

S reklamovaným produktem musí být vždy zaslán také Reklamační protokol s popisem produktu a jeho závady, číslem faktury a názvem společnosti, která produkt reklamuje, případně doručovací adresu pro možnost odeslání nového kusu.

V případě, že je reklamací více, je nutná jednoznačná identifikace produktu k příslušnému Reklamačnímu protokolu.

Postup reklamace kvality:

V případě, že se reklamace kvality týká zařízení s prodejní cenou do 250 CZK / kus a množství těchto dílů je menší než 20 kusů za měsíc, postup je následující:

-	Po oznámení takovéto reklamace oddělení zákaznickému servisu společnosti Noark Electric s.r.o., bude, bez dalšího prodlení, toto zařízení
zákazníku dobropisováno, případně nahrazeno zbožím novým. 
-	Takovéto reklamace budou revidovány a potvrzovány na měsíční bázi.
-	Vadné položky budou zákazníkem uskladněny (až po dobu jednoho roku) a budou odeslány na adresu společnosti Noark Electric s.r.o. řádně
označeny (číslo reklamačního protokolu, faktury). Náklady na přepravu budou k tíži společnosti Noark.

V případě, že se reklamace kvality týká zařízení s prodejní cenou nad 250 CZK / kus, postup je následující:

- Vadné položky budou odeslány na adresu společnosti Noark Electric s.r.o. řádně označeny (číslo reklamačního protokolu, faktury). Náklady na
přepravu budou k tíži společnosti, jež vadu reklamuje.
-	V případě, že dojde ke schválení reklamace Produktovým oddělením společnosti Noark, zákazníkovi bude na vadné zboží vystaven dobropis,
případně zasláno zboží nové. Zákazníkovi budou zpětně též uhrazeny náklady spojené s doručením vadného zboží společnosti Noark. 
-	V případě, že nedojde ke schválení reklamace, náklady na přepravu se nevrací. V případě, že zákazník požaduje zpětné navrácení zboží, budou
náklady spojené s navrácením zásilky účtovány též k tíži zákazníka.
-	Lhůta pro vyřízení reklamací je 30 kalendářních dní, od obdržení reklamaného produktu na adresu uvedenou výše.