Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277 („Prodávající“), vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a osobou („Kupující“), která má zájem nakoupit zboží nabízené Prodávajícím („Zboží“) v aktuálním ceníku Zboží („Ceník“) zveřejněném na internetových stránkách společnosti.

1.2 Jestliže mezi Prodávajícím a Kupujícím (společně „Strany“, nebo jednotlivě „Strana“) nebyla uzavřena rámcová smlouva („Rámcová smlouva“) stanovující v jednotlivých bodech odchylnou úpravu, představují tyto VOP a Kupní smlouva (jak je definována níže) úplnou a konečnou dohodu Stran o podmínkách dodání a odebrání Zboží. V otázkách zde neupravených bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („ObčZ“).

1.3. V případě uzavření Rámcové smlouvy je závaznost uzavřených dokumentů následující: 1. Dílčí kupní smlouva, 2. Rámcová smlouva, 3. VOP.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1 Odkaz na tyto VOP je součástí kupní smlouvy, rámcové smlouvy nebo je odkaz na VOP uveden v potvrzení objednávky, nebo jsou tyto VOP připojeny ke kupní smlouvě, nebo odkaz na ně je kupujícímu doručen jiným způsobem a Kupující na jejich základě a na základě ostatních informací poskytnutých Prodávajícím projevil prostřednictvím objednávky („Objednávka“) vůli nakoupit od Prodávajícího Zboží za cenu uvedenou v Ceníku či jinak dohodnutou („Kupní cena“). Akceptací Objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření dílčí kupní smlouvy („Kupní smlouva“) mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující je povinen se seznámit s aktuálním zněním VOP před uzavřením Kupní smlouvy.

2.2 Objednávka Kupujícího bude vždy obsahovat minimálně: (a) identifikační údaje osoby oprávněné zastupovat Kupujícího, nebude-li tato informace zjevná z komunikačního kanálu (b) popis (kód) objednávaného Zboží dle Ceníku a počet kusů, a (c) způsob dodání Zboží, popř. další náležitosti, na kterých se Strany dohodly. Kupující předá Prodávajícímu vyplněnou Objednávku osobně, doručením na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu uvedenou v Rámcové smlouvě, popř. doručí Objednávku Prodávajícímu prostřednictvím emailu či ji doručí Prodávajícímu jiným dohodnutým způsobem mezi Stranami. Objednávka se považuje za návrh na uzavření individuální kupní smlouvy a stává se tak závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu. Kupující odesláním Objednávky projevuje výslovný souhlas s tím, aby se kupní smlouva (a veškeré povinnosti z ní vyplývající) řídila VOP. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího. Není-li Objednávka ze strany Prodávajícího akceptována ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejího doručení, má se za to, že Prodávající návrh na uzavření Kupní smlouvy akceptoval a Kupní smlouva je uzavřena okamžikem uplynutí 5denní lhůty. Objednávka může být vrácena Kupujícímu s návrhem úprav. Kupní smlouva může být uzavřena až poté, kdy se obě strany shodnou na obsahu a obchodních podmínkách Kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že Prodávající má právo Objednávku odmítnout.

3. KUPNÍ CENA, FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu určenou dle platného Ceníku či jinak dohodnutou plus DPH. Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že kupní ceny jsou uvedené v Ceníku bez DPH.

3.2 Prodávající je oprávněn Ceník kdykoliv jednostranně měnit, případná změna Ceníku se však nevztahuje na Zboží objednané na základě Objednávek doručených Prodávajícímu přede dnem takové změny. Aktualizovaný Ceník obsahující datum účinnosti bude zveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího nebo zaslán Kupujícímu formou emailové zprávy.

3.3 Nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto v Rámcové smlouvě nebo v jednotlivé Kupní smlouvě jinak, Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu. V případě, že smluvní strany sjednaly Výše ceny za přepravu bude uvedena v Ceníku nebo bude sdělena Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy a bude připočtena ke Kupní ceně.

3.4 Kupní cena je splatná do sedmi (7) dnů ode dne vystavení daňového dokladu (zálohové faktury), který bude splňovat náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Příslušná částka bude Kupujícím uhrazena bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře či jinak Kupujícímu oznámený. Zaplacením Kupní ceny se rozumí den připsání celé částky na příslušný účet Prodávajícího.

3.5 V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv faktury má Prodávající nárok požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 K dodání Zboží může dojít až po úplném zaplacení Kupní ceny. Dodací lhůta činí třicet (30) dnů od zaplacení Kupní ceny, pokud Prodávající nestanoví jinak. Prodávající je oprávněn pozastavit lhůtu pro dodání Zboží po dobu, kdy bude Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky vyplývající z Rámcové či Kupní smlouvy, a to i z Kupních smluv uzavřených před uzavřením konkrétní Kupní smlouvy. Prodávající není odpovědný za takové prodlení. Termín dodání se prodlužuje o dobu trvání takových překážek na straně prodávajícího, které jsou nepředvídatelné, mimořádné povahy a které vznikly nezávisle na vůli prodávajícího (vyšší moc). Za takové překážky se považuje i zpoždění dodávek materiálu či služeb od dodavatelů, pokud jsou tyto způsobeny vyšší mocí.

4.2 V případě, že smluvní strany nesjednají jinak, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží formou jeho odeslání na adresu Kupujícího uvedenou v Rámcové smlouvě(„Zásilka“). Není-li uzavřena Rámcová smlouva nebo chce-li to Kupující, může požádat uvedením v Objednávce o doručení na jiné místo, v takovém případě má však Prodávající právo Objednávku odmítnout nebo požadovat dodatečnou úhradu nad rámec cen uvedených v Ceníku za zajištění přepravy na uvedené místo. V případě dodání zboží na adresu Kupujícího v rámci parity DAP je zboží dodáno Kupujícímu okamžikem jeho připravenosti k vyložení. Vykládku zajišťuje Kupující. V případě dodání zboží v rámci odlišné dohodnuté parity dle obchodních podmínek INCOTERMS 2020, platí pro podmínky přepravy a dodání zboží tyto podmínky.

4.3. Zásilka bude vždy zjevně a dostatečně označena jako zásilka pro Kupujícího. Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v okamžiku dodání zboží Kupujícímu. Plnění z Kupní smlouvy může být Kupujícímu plněno i částečně či v několika plněních.

4.4 Pokud není v těchto VOP stanoveno nebo nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, na dodání Zboží se uplatní podmínky DAP dle INCOTERMS 2010. Místo určení a dodání budou sjednány v konkrétním případě mezi Prodávajícím a Kupujícím.

5. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ

5.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem, kdy je mu předáno a současně zaplatil celou Kupní cenu.

6. ZÁRUKA

6.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce trvání pěti (5) let ode dne převzetí Zboží Kupujícím (dále jen „Záruční doba“). Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží zakoupené Kupujícím bude po stanovenou Záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

6.2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené či vzniklé zejména v důsledku:

a)	nesprávného skladování Zboží před instalací a uvedením do provozu, tj. skladováním na místě a za podmínek, které jsou v rozporu s příslušnou výrobkovou normou nebo prohlášením o shodě (nestanoví-li Prodávající písemně jinak), podmínkami uvedenými ve VOP, příručce pro uživatele, návodu k použití, katalogu či jiném dokumentu, který pro tyto účely Prodávající nebo výrobce výrobku vydal či označil; 
b)	nevhodné, chybně navržené nebo chybně či neodborně provedené instalace Zboží, za kterou se považuje zejména instalace provedená v rozporu s podmínkami a požadavky stanovenými v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
c)	nesprávného užití Zboží, za které se považuje zejména užití Zboží v rozporu s kterýmkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
d)	užití Zboží za jiným účelem, než jaký je stanoven v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
e)	opotřebení Zboží spojené s přirozeným během životnosti Zboží a běžným použitím a vystavení běžným užívacím podmínkám (např. varistoru svodičů přepětí);
f)	nadměrného užití Zboží, tj. užitím v rozporu s doporučením či instrukcemi Prodávajícího (např. překročením počtu deklarovaných pracovních cyklů);
g)	užití Zboží v rozporu s jakoukoliv provozní či montážní podmínkou stanovenou ve výrobkové normě či kterémkoliv jiném dokumentu uvedeným pod bodem a) výše;
h)	užití Zboží v prostředí či na místě, kde dochází k působení vnějších vlivů či vlivů zařízení třetích stran a které neodpovídají podmínkám stanoveným či doporučeným Prodávajícím;
i)	nesprávné údržby Zboží, za kterou se považuje údržba prováděná v rozporu s kterýmkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše nebo naopak neprováděná v množství a četnosti doporučené těmito dokumenty;
j)	připojení Zboží k jinému Zboží či jakémukoliv jinému výrobku či zařízení jinak, než jak je doporučeno či stanoveno Prodávajícím v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
k)	jakékoliv změny či úpravy Zboží, které byly provedeny Kupujícím či jakoukoliv třetí osobou s výjimkou osoby určené či schválené Prodávajícím;
l)	vnějších vlivů mimo kontrolu Prodávajícího, za které se považuje zejména působení slunečního či jiného záření, elektromagnetického pole, vniknutí tekutiny, vniknutí prachu, pylu či jakéhokoliv předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkrat na vstupech či výstupech, napětí vzniklé při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, nebo vliv chemických procesů apod.; a
m)	vyšší moci, za níž se považuje zejména záplava, povodeň, požár, zásah blesku, zemětřesení, stávka či občanské nepokoje. 

6.3 Za rozpor s kupní smlouvou se nepovažuje a reklamační nárok nebude uznán v případě, kdy Zboží nemá vadu, avšak neplní funkce předpokládané či očekávané Kupujícím; nebo tyto funkce plnit nemůže, neboť jeho instalace byla navržena či provedena takovým způsobem, že Zboží tyto funkce ani objektivně plnit nemohlo. Za vadu se také nepovažuje jakákoliv odlišnost ve velikosti, barvě či tvaru Zboží v porovnání s jeho vyobrazením uvedeným v katalogu či jiném dokumentu Prodávajícího.

6.4 Kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vadu Zboží vzniklou v době stanovené zákonem nebo ze záruky za jakost vzniklou v průběhu Záruční doby (dále jen „Reklamace“) vyplněním a zasláním Reklamačního protokolu některým ze způsobů sjednaných mezi stranami k zaslání Objednávky.

6.5 Podmínkou pro uplatnění nároku na Reklamaci je vyplnění Reklamačního protokolu a splnění následujících podmínek:

a)	označení osoby, která Zboží zakoupila a která Reklamaci uplatňuje;
b)	označení Zboží, které je předmětem Reklamace (typ, kód a další identifikační údaje o Zboží);
c)	předložení originálu dokladu o zakoupení Zboží; dokladem o zakoupení zboží může být i faktura – daňový doklad zaslaný Prodávajícím; v takovém případě může být doklad přiložen ve formě, v jaké byl Prodávajícím Kupujícímu zaslán;
d)	vyplnění reklamačního listu v jazyce státu, v němž je Reklamace uplatněna; 
e)	podrobný popis vady Zboží a způsob, jakým se vada projevuje; případně předložení fotografií, je-li to možné;
f)	podrobný popis způsobu zapojení a užití Zboží; případně předložení fotografií, je-li to možné. 

6.6. Určení způsobu vyřízení Reklamace náleží Prodávajícímu s tím, že preferovaným způsobem vyřízení Reklamace je v případě jakékoli vady odstoupení od uzavřené smlouvy, resp. zrušení takové smlouvy od počátku ze strany Prodávajícího a vrácení vzájemně poskytnutého plnění. V případě zrušení smlouvy od počátku Prodávající oznámí tuto skutečnost Kupujícímu a vrátí poskytnuté plnění ve lhůtě do 14 dnů od doručení Zboží zpět Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn informovat Kupujícího o tom, že Zboží nepožaduje vrátit zpět. V takovém případě je Kupující oprávněn si Zboží ponechat nebo jej na vlastní náklady zaslat zpět Prodávajícímu či s ním naložit jiným způsobem.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – ZJEVNÉ VADY PŘI DODÁNÍ

7.1 Práva z vadného plnění týkající se dodaného množství Zboží je Kupující oprávněn uplatnit u těch vad, které je možné zjistit viditelnou kontrolou při převzetí od přepravce neprodleně, a u ostatních zjevných vad nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne dodání Zboží. Vadou dodání se rozumí nedodání kompletního Zboží, dodání Zboží navíc či dodání zjevně poškozeného Zboží.

7.2 Kupující je povinen při převzetí, resp. vykládce Zboží podle možnosti neprodleně prohlédnout a případné zjevné vady dodání oznámit prostřednictvím protokolu přepravce a pořídit fotografie zásilky. Práva z vadného plnění týkající se vad, které Kupující mohl odhalit při řádné kontrole dle tohoto odstavce při převzetí, resp. vykládce Zboží, zanikají po převzetí Zboží a Reklamace v takovém případě nebude uznána. Prodávající je však oprávněn, nikoliv povinen, uznat Reklamaci i v takovém případě . Prodávající neuzná a Kupujícímu nevzniká nárok z vadného plnění ani z Reklamací, které nejsou uplatněny řádně v souladu s těmito VOP nebo smlouvou.

7.3 Kupující bere na vědomí, že výluky ze Záruky, podmínky pro uplatnění nároku na Reklamaci a okolnosti, za kterých nebude Reklamace uznána jako oprávněná, se řídí těmito VOP.

8. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ U ZÁRUK

8.1 Podrobnější pravidla, popis jednotlivých vad a proces řešení reklamace je blíže popsán v samostatném dokumentu „Reklamace“ veřejně dostupném na webových stránkách Prodáv ajícího, který se může čas od času měnit. Pro konkrétní Kupní smlouvu platí pro nárok na nařízení reklamace a její posouzení dokument platný v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, pro procesní pravidla reklamace platí dokument platný v okamžiku uplatnění Reklamace. Odkaz na webové stránky: https://noark-electric.cz/cz/reklamace-dodani

8.2 V případě rozporu těchto VOP a dokumentu Reklamace mají přednost tyto VOP.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Osobní údaje Kupujícího ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění („ZZOÚ“), které Kupující poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním Rámcové smlouvy či Kupní smlouvy, nebo které Prodávající získal jiným zákonným způsobem, popřípadě které vytvořil zpracováním údajů takto získaných („Osobní údaje“), budou Prodávajícím nebo jím pověřeným zpracovatelem zpracovávány za účelem využívání těchto Osobních údajů v souvislosti s předmětem podnikání Prodávajícího, tj. k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím s jeho obchodní činností včetně nabízení obchodu a péče o zákazníka, včetně zajištění plnění Rámcové či Kupní smlouvy. Prodávající bude Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu založeného Rámcovou smlouvou či Kupní smlouvou a dále po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy. Kupující dále souhlasí s tím, aby Osobní údaje byly Prodávajícím a každým dalším správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi či třetími osobami předávány (a to i do třetí země), za účelem plnění Rámcové smlouvy či Kupní smlouvy, zkvalitnění péče o Kupujícího, provádění marketingových činností či informování ostatních správců o bonitě a důvěryhodnosti Kupujícího. Více informací o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího je dostupných v dokumentu „Prohlášení o ochraně soukromí“ dostupném na webových stránkách společnosti: https://www.noark-electric.cz/cz/prohlaseni_o_ochrane_soukromi.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn na základě svého oprávněného zájmu zasílat Kupujícímu na adresy určené k obchodní komunikaci mezi stranami obchodní sdělení a nabídku produktů, které již Kupující od Prodávajícího odebral, nebo které jsou předmětem uzavřených smluv.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Není-li stanoveno jinak, všechna oznámení, sdělení či jiná komunikace uskutečněná mezi Stranami musí být písemná. Strany jsou povinny doručovat si navzájem písemnosti na adresy uvedené v Rámcové či Kupní smlouvě nebo jinak sdělené Stranami, a to: (a) osobním doručením s potvrzením přijetí; (b) doporučeným dopisem; (c) prostřednictvím kurýra s potvrzením přijetí; či (d) e-mailem (e) datovou schránkou. Úkony mající vliv na vznik, změnu či zánik Rámcové či Kupní smlouvy musejí být doručovány výhradně písemně na adresu sídla či uvedenou v Rámcové smlouvě alespoň doporučeně nebo datovou schránkou společnosti. Jakékoli oznámení bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem jejího dojití do sféry adresáta. K doručení v souladu s ustanovením § 570 ObčZ dojde i v případě, že Strana, jež je adresátem, vědomě zmaří dojití. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po jejím odeslání nebo osmý den při jejím odeslání do ciziny.

11.2 Strany se zavazují, neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv údajů uvedených v Rámcové či Kupní smlouvě. Jestliže některá ze Stran poruší tuto povinnost, bude se veškerá korespondence odeslaná na poslední známou adresu takové Strany považovat za doručenou i přesto, že se zde adresát již nezdržuje a neměl tak možnost se s obsahem zásilky seznámit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Rámcová smlouva a Kupní smlouvy (včetně vztahů z nich vyplývajících) se řídí právem České republiky, a to i v případě, kdy smluvní vztah obsahuje jakýkoli mezinárodní prvek. Smluvní strany v takovém případě výslovně vylučují užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V případě řešení sporů plynoucích z nebo vzniklých v souvislosti s Rámcovou smlouvou, Kupní smlouvou nebo těmito VOP, jsou místně příslušné soudy Prodávajícího v České republice. Případný spor bude rozhodován dle procesních předpisů České republiky.

12.2 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2023